100

خدمات پس از چاپ
۲۷ آبان ۱۳۹۲

خدمات پس از چاپ

After-print-services

از بخشهای مهم در تکمیل چاپ خدمات پس از چاپ می باشد که در این مجموعه میتوانید از آنها برخوردار باشید که شامل:

  • برش دیجیتال
  • خط تا
  • سلفون : مات و براق – سلفون مخملی
  • صحافی چسب گرم
  • صحافی سیمی
  • مفتول : منگنه ساده و لوپ
  • لمینت سرد و  گرم